7012-3339
Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй

Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй

Золгон ирж буй гал тахиа жилдээ
Зөв сайхан бодлоор сэтгэлээ дүүргэн
Өргөө гэрээ хайраар цалгиаж
Өөдөө ямагт дэвжин тэмүүлж
Амьдрал тань амар амгалан
Алд бие тань эрүүл энх
Ажил үйлс тань өөдрөг бүтэмжтэй
Аян зам тань өлзийтэй сайхан байж
Санасан бүхэн тань сэтгэлчлэн бүтэхийн
Сайхан ерөөлийг өргөн дэвшүүлье
Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd