7012-3339

МҮЦАЭХолбооны дүрэм, журам

1. МҮЦАЭХолбооны гишүүнчлэлийн журам татах
2. МҮЦАХолбооны Ёс зүйн дүрэм татах
3. Гишүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих болон гомдол маргааныг хянан шийдвэрлэх журам татах
4. ӨЗБ-ын Удирдлага зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам татах
5. Мэргэшлийн сургалт зохион байгуулах, давтан сургах болон мэргэжилтэнд эрх олгох журам
6. ҮЦЗЗ-д хориглосон үйл ажиллагаа явуулахаас урьдчилан сэргийлэх журам
7. МҮЦАЭХолбооны дүрэм
8. Мэргэжилтний тангараг өргөх ёслолын журам татах

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd