7012-3339
ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан мэргэжилтэний баримтлах ёс зүйн дүрэм, мэргэжлийн үйл ажиллагааны стандартын 3-р зүйлээс

ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан мэргэжилтэний баримтлах ёс зүйн дүрэм, мэргэжлийн үйл ажиллагааны стандартын 3-р зүйлээс

Гурав. Мэргэжлийн үйл ажиллагааны стандарт

  • 3.1 Мэргэжлийн ур чадвар
      3.1.1 Хуулийн мэдлэг. Мэргэжилтнүүд нь тэдний мэргэжлийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг төрийн болон бусад зохицуулагч, хамтрагч, зөвшөөрөл олгогч байгууллага болон мэргэжлийн холбооны зүгээс баталсан хууль, дүрэм, журмуудыг бүрэн ойлгож, дагаж мөрдөх ёстой. Эдгээр хууль, дүрэм, журмуудын хооронд зөрчил үүсэх тохиолдолд Мэргэжилтнүүд нь аль илүү хатуу чанга хууль, дүрэм, журмыг нь дагаж мөрдөх ёстой. Мэргэжилтнүүд нь эдгээр хууль, дүрэм, журмуудыг мэдсээр байж зөрчих, зөрчихөд нь бусдад туслах ёсгүй бөгөөд ийм зөрчлөөс өөрийгөө ангид байлгах ёстой.
  • mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd