7012-3339
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

    “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ”-ын чиглэлээр эрх олгох сургалтын хөтөлбөр татах
    “ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗУУЧЛАЛ”-ын чиглэлээр эрх олгох сургалтын хөтөлбөр татах
    “АТТЕСТАТЧИЛАЛ” буюу эрх сунгах сургалтын хөтөлбөр татах

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd