7012-3339
Асай овогтой Телнарын ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг өөрийн хүсэлтээр хүчингүй болголоо

Асай овогтой Телнарын ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг өөрийн хүсэлтээр хүчингүй болголоо

Эрх хүчингүй болгох тухай Мэргэшлийн зөвлөлийн шийдвэр 2018.08.24 (1)

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd