7012-3339
Шинээр 3 байгууллага гишүүнээр элслээ.

Шинээр 3 байгууллага гишүүнээр элслээ.

“Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо”-ны Удирдах зөвлөлийн 12-р сарын ээлжит хурлаар “Голомт кастодиан банкны хэлтэс”-ийг Хамтрагч гишүүнээр, “Ард менежмент ҮЦК” ХХК, “Ди Би Эм ассет менежмент” ХХК-ийг Мэргэжлийн гишүүнээр тус тус элсүүлэх шийдвэр гаргасан. “Голомт кастодиан банкны хэлтэс”нь үнэт цаасны өмчлөх эрхийн тухайлсан бүртгэлийн тусгай зөвшөөрөлтэй, “Ард менежмент ҮЦК” ХХК, “Ди Би Эм ассет менежмент” ХХК нь Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд тус гурван байгууллага гишүүнээр элссэнээр МҮЦАЭХолбооны гишүүн байгууллагын тоо 49-д хүрлээ.

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd