7012-3339
Шинээр 2 байгууллага гишүүнээр элслээ.

Шинээр 2 байгууллага гишүүнээр элслээ.

“Монголын Үнэт Цаасны Арилжаа Эрхлэгчдийн Холбоо”-ны Удирдах зөвлөлийн 2-р сарын ээлжит хурлаар “Худалдаа хөгжлийн банкны кастодиан үйлчилгээний хэлтэс”-ийг Хамтрагч гишүүнээр, “ТиДиБи капитал ҮЦК” ХХК-ийг Мэргэжлийн гишүүнээр тус тус элсүүлэх шийдвэр гаргалаа. “Худалдаа хөгжлийн банкны кастодиан банкны хэлтэс”нь үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанй төрөл болох үнэт цаасны тухайлсан бүртгэлийн тусгай зөвшөөрөлтэй, “Ти Ди Би капитал ҮЦК” ХХК нь Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад үйлчилгээ, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд тус хоёр байгууллага гишүүнээр элссэнээр МҮЦАЭХолбооны гишүүн байгууллагын тоо 51-д хүрлээ.

mse frc ttha masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd masd